Wednesday, 7 January 2015

என் வலி புரியும்

அருகில் இல்லாவிடினும்
அணைத்து கொல்லா விடினும்

என் வலி புரியும்

உன் மடி படுத்தே
கடக்கிறேனடா

பெண் மாத சுழற்சிகளை..

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..