Wednesday, 21 January 2015

தமிழச்சியானால்எந்த நாட்டு மகளிரும்
உடனே
உலக அழகி ஆகின்றனர்

எம் நாட்டு
தமிழச்சியானால்

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..