Monday, 31 August 2015

சூட்சம சுடரே போற்றி


அகில் உலகு ஆளும்
சூட்சம சுடரே போற்றி

ஆனந்தவளம் தரும்
ஆகம பொருளே போற்றி

கருணை கனிவின்
கவின்நிறை தவமே போற்றி

எதிலும் எங்கும் உறையும் நாதமே

ஆழ் யோசிப்பு இல்லாது
அனைத்தையும் அப்படியே ஏற்று

நலம் மட்டும் போற்றும்
நல்மன பக்குவம் அருள்

எங்கள் அரவிந்த அன்னை வேதமே

ஓம் ஆனந்தமயி சைத்தன்யமயி சத்யமயி பரமே !!!!

No comments:

Post a Comment

சுந்தர நேசத்திற்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி..